home

Bong-Chae Son – New Works

Bong-Chae-Son - Exhibition View @ GalerieMaxWeberSixFriedrich 2012

Bong-Chae-Son – Exhibition View @ GalerieMaxWeberSixFriedrich 2012

 

Eröffnung: Dienstag, den 10.07.2012 18 Р21 Uhr

Finissage: 16.10.2012 18 – 21 Uhr

Ausstellungsdauer: 11.07. – 19.10.2012

OPEN ART 2012: 14. – 16.09.2012 11 – 18 Uhr


Opening reception: July 10, 2012 6 – 9 pm

Finissage: October 16, 2012 18 – 21 Uhr

Exhibition: July 11 – October 19, 2012

OPEN ART 2012: September 14 – 16, 2012 11 am – 6 pm